Podmínky užití

Podmínky užití

Tyto Podmínky užití ("Podmínky užití", "Smlouva") jsou dohodou mezi Atokado INC. ("Atokado INC.", "nás", "my" nebo "náš") a vy ("Uživatel", "Vy" nebo "Vaše"). Tyto Podmínky stanoví obecné smluvní podmínky vašeho užívání webových stránek https://www.lovino.cz a jakýchkoli jejích produktů nebo služeb (souhrnně "webová stránka" nebo "služby").

Uživatelský obsah

Nevlastníme žádná data, informace ani materiál ("obsah"), které předáte na webovou stránku během používání služby. Budete mít výlučnou odpovědnost za přesnost, kvalitu, integritu, zákonnost, spolehlivost, vhodnost a vlastnictví duševního vlastnictví nebo právo na užívání veškerého předloženého obsahu. Můžeme, ale nemáme povinnost sledovat obsah na webových stránkách, které jste nám poskytli nebo vytvořili pomocí našich služeb. Není-li výslovně povoleno Vaším užíváním, webová stránka nám neuděluje licenci na používání, reprodukci, úpravu, úpravu, publikování nebo distribuci obsahu, který jste vytvořili nebo uložili ve vašem uživatelském účtu pro komerční, marketingové nebo podobné účely. Ale udělíte nám oprávnění k přístupu, kopírování, distribuci, ukládání, přenosu, přeformátování, zobrazování a provádění Obsahu vašeho uživatelského účtu výhradně tak, jak je požadováno pro účely poskytování Služeb. Aniž bychom omezili jakoukoli z těchto prohlášení nebo záruk, máme právo, ačkoli ne povinnost, na základě vlastního uvážení odmítnout nebo odstranit jakýkoli obsah, který podle našeho rozumného názoru porušuje některé z našich zásad nebo je v žádném případě škodlivý nebo nežádoucí.

Záloha vašeho obsahu

Nejsme zodpovědní za obsah sídlící na webové stránce. V žádném případě neponeseme odpovědnost za ztrátu libovolného obsahu. Je vaší výhradní odpovědností udržovat vhodnou zálohu vašeho obsahu. Bez ohledu na výše uvedené, při některých příležitostech a za určitých okolností, s absolutně žádnou povinností, můžeme být schopni obnovit některé nebo všechny vaše údaje, které byly smazány k určitému datu a času, kdy jsme mohli zálohovat data pro vlastní účely. Neposkytujeme žádnou záruku, že údaje, které potřebujete, budou k dispozici.

Odkazy na cizí webové stránky

Přestože tato webová stránka může být propojena s jinými webovými stránkami, nepředstavujeme, přímo nebo nepřímo, žádné schválení, sdružení, sponzorování, potvrzení nebo přidružení k jakýmkoli propojeným webovým stránkám, pokud není výslovně uvedeno v tomto dokumentu. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení a nezaručujeme nabídky jakýchkoli firem nebo jednotlivců nebo obsahu jejich webových stránek. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za akce, produkty, služby a obsah jiných třetích stran. Měli byste pečlivě zkontrolovat právní a jiné podmínky používání webových stránek, ke kterým přistupujete prostřednictvím odkazu z této webové stránky. Vaše propojení s jinými stránkami mimo web nebo jinými webovými stránkami je na vlastní nebezpečí.

Reklama

Během používání webových stránek můžete vstoupit do korespondence nebo se účastnit propagačních akcí inzerentů nebo sponzorů zobrazujících jejich zboží nebo služby prostřednictvím webových stránek. Jakákoli taková činnost a jakékoli podmínky, záruky nebo prohlášení spojené s takovou činností jsou výlučně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Nebudeme mít žádnou odpovědnost, povinnost nebo odpovědnost za jakoukoli takovou korespondenci, nákup nebo propagaci mezi vámi a jakoukoli třetí stranou.

Zakázané použití

Kromě jiných podmínek uvedených ve smlouvě máte zakázáno používat webové stránky nebo jejich obsah: a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) požadovat od ostatních, aby vykonávali nebo účastnili se jakýchkoli protiprávních činů; c) porušovat mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví třetích osob; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, urážet, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; g) nahrát nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoliv způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace jiných osob; i) spam, phish, pharm, pretext, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky služby nebo jakýchkoli souvisejících webových stránek, jiných webových stránek nebo Internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit užívání služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení jakéhokoli zakázaného použití.

Práva k duševnímu vlastnictví

Tato smlouva nepřechází z Atokado INC. k vám Atokado INC. nebo duševního vlastnictví třetí strany a veškeré právo, nárok a zájem na takovém majetku zůstanou (mezi stranami) pouze s Atokado INC. Všechny ochranné známky, servisní značky, grafiky a loga používané v souvislosti s našimi webovými stránkami nebo službami jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Atokado INC. nebo Atokado INC. poskytovatelů licence. Jiné ochranné známky, servisní značky, grafiky a loga používané v souvislosti s našimi webovými stránkami nebo službami mohou být ochrannými známkami jiných třetích stran. Vaše využívání našich webových stránek a služeb vám neposkytuje žádné právo ani licenci k reprodukci ani jinému použití Atokado INC. nebo ochranné známky třetích stran.

Odmítnutí záruky

Souhlasíte s tím, že vaše používání našich webových stránek nebo služeb je výhradně na vlastní nebezpečí. Souhlasíte s tím, že tato služba je poskytována na základě "tak jak je" a "jak je k dispozici". Výslovně odmítáme veškeré záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení. Neposkytujeme žádnou záruku, že služby budou splňovat vaše požadavky nebo že služba bude nepřerušená, včasná, bezpečná nebo bezchybná; ani neposkytujeme žádnou záruku, pokud jde o výsledky, které mohou být získány z používání Služby, nebo pokud jde o přesnost nebo spolehlivost jakýchkoli informací získaných prostřednictvím Služby nebo že závady ve Službě budou opraveny. Chápete a souhlasíte s tím, že veškeré materiály a / nebo data stažená nebo jinak získaná použitím služby jsou prováděna podle vašeho uvážení a rizika a že budete výhradně zodpovědní za jakékoliv poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat, které jsou výsledkem stažení takového materiálu a / nebo dat. Neposkytujeme žádnou záruku ohledně jakéhokoli zboží nebo služeb zakoupených nebo získaných prostřednictvím služby nebo transakcí uskutečněných prostřednictvím služby. Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemné, získané od nás nebo prostřednictvím služby, neposkytnou žádné záruky výslovně uvedené v tomto dokumentu.

Omezení odpovědnosti

V nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy se v žádném případě neprojeví Atokado INC. a): jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, trestné, krytí nebo následné škody (včetně, mimo jiné, náhrady škody za ztrátu zisků , výnosy, tržby, goodwill, použití nebo obsah, dopad na podnikání, přerušení podnikání, ztráta očekávaných úspor, ztráta obchodní příležitosti), nicméně způsobená podle jakékoliv teorie odpovědnosti, včetně, bez omezení, smlouvy, deliktu, záruky, porušení zákonná povinnost, nedbalost nebo jinak, a to iv případě, že se jedná o Atokado INC. byl informován o možnosti takové škody nebo mohl předvídat takové škody. V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy se souhrnný závazek Atokado INC. a jejích poboček, důstojníků, zaměstnanců, agentů, dodavatelů a poskytovatelů licencí, které se vztahují ke službám, budou omezeny na částku vyšší než jeden dolar nebo jakékoli částky skutečně uhrazené v hotovosti na účet Atokado INC. za předchozí jedno měsíční období před první událostí nebo událostí, která způsobila vznik této odpovědnosti. Omezení a vyloučení platí i v případě, že toto nápravné opatření plně nekompenzuje ztráty nebo selhání základního účelu.

Změny a dodatky

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tuto Smlouvu nebo její zásady vztahující se k webové stránce nebo službám, platné po zveřejnění aktualizované verze této Smlouvy na webových stránkách. Když to uděláme, změníme aktualizovaný den v dolní části této stránky. Pokračující využívání webových stránek po takových změnách představuje souhlas s těmito změnami.

Přijetí těchto podmínek

Berete na vědomí, že jste si přečetli tyto Podmínky a souhlasíte se všemi body. Používáním této webové stránky nebo jejích služeb souhlasíte, že budete vázáni touto smlouvou. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek této Smlouvy, nemáte oprávnění k používání a přístupu k webové stránce a jejím službám.

Kontaktuje nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto Podmínek, kontaktujte nás prosím.

Aktualizováno: 05. 07. 2018

Slyšeli jste nebo četli o nás

Žena.cz Týden.cz Dama.cz Femina.cz Flowee.cz Lidovky.cz iDnes.cz Frekvence Evropa2 Aktuálně.cz WomenZone.cz